Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KANYON AKTÍV KFT. ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOKRA

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) hatálya a Kanyon Aktív Utazási Iroda, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „KAUI”) által az Utazónak felkínált szolgáltatásokra, különösen utazási csomag(ok)ra és az utazási csomagnak és utazási szolgáltatás együttesnek nem minősülő egyéb szolgáltatás(ok)ra terjed ki.

AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ADATAI:

Kanyon Aktív Utazási Iroda, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid név: Kanyon Aktív Kft.

székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

adószáma: 12382387-2-41

cégjegyzékszáma: 01-09-671506

kapcsolattartó személy neve: Sarkadi Emese

kapcsolattartó személy elérhetőségei: telefonszám (36) 20 9578-900, email: kanyon@kanyon.hu bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700268-70554764-51100005 vagy Budapest Bank 10102103-31445004-00000001

regisztrációs szám: R-1796/1998

KAUI biztosítója, amellyel a jogszabályokban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Váci út 99.

Vagyoni biztosíték összege külföldi utazásszervezésre 7.000.000 (hétmillió) forint, valamint a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további 700.000 (hétszázezer) forint. Vagyoni biztosíték összege belföldi utazásszervezésre 500.000 (ötszázezer) forint, mely a 2018.07.01-től érvényes jogszabályi rendelkezésnek megfelel. A vagyoni biztosíték területi hatálya a KAUI által külföldre szervezett valamennyi utazás által érintett terület.

A KAUI által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett Magyarország Polgári Törvénykönyve, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF és a KAUI weboldalán (www.kanyon.hu) közzétett Hasznos információk, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés (mindenkor ideértve az egyes utazási szolgáltatásokra, illetve az utazási csomagra vonatkozó szerződés) tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.

Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a KAUI ad ki, vagy bocsát az Utazó rendelkezésére, illetve az Utazók egyedi kérései nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok a KAUI-ra nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az utazásszervező KAUI nem felelős. Amennyiben a KAUI valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére jogosító jegyet (voucher repülőjegy, hajójegy stb.) értékesít, akkor arra nem a jelen ÁSZF, hanem az adott szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek!

Jelen ÁSZF a 2020. június 1. napján, illetve az azt követően megkötött utazási szerződésekre vonatkozóan alkalmazandó, érvényes és hatályos.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, ENGEDMÉNYEZÉSE

Az Utazási Szerződés a megrendelés visszaigazolásával és az ÁSZF Utazó részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (ideértve elektronikus úton való közvetlen elérhetőségének megadását is), valamint a részvételi díj előlegének megfizetésével jön létre. A részvételi díjelőleg megfizetésével az Utazási Szerződésben (ideértve az ÁSZF-ben) foglaltak a részvételi díjelőleggel érintett szolgáltatást tervezetten igénybe veendő valamennyi Utazó által teljes mértékben visszaigazoltnak, elfogadottnak tekintendők. A szolgáltatás tartalmát (az Utazó által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározása, a szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes – forintban meghatározott - összege, fizetésének módja, a díj módosításának lehetőségére, illetve a számítás módjára vonatkozó tájékoztatás), valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a KAUI weboldalán (www.kanyon.hu) közzétett online ajánlat, a megrendelés KAUI általi visszaigazolása, illetve a jelen ÁSZF és a weboldalon publikált Hasznos információk tartalmazza. A KAUI fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – egyoldalúan eltérjen. A KAUI jogosult az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni, melyről az Utazót haladéktalanul tájékoztatja. Az Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok alkalmazandók.

A jelentkezési lapon az Utazó által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utazót terheli. Amennyiben nem személyesen az Utazó, hanem javára harmadik személy (akár más Utazó) foglalja le az utat, illetve rendel meg valamely szolgáltatást, a KAUI nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e, helyesek-e. Az Utazót terhelő kötelezettségek és felelősség az Utazó javára szerződést kötő harmadik személyt, mint megrendelő terhelik, a jogok pedig az Utazót illetik, illetve a kötelezettségek és a felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik. Az Utazó a fellépésével az Utazási Szerződést és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el bármely külön jogcselekmény nélkül. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utazót a megrendelő köteles tájékoztatni.

Az Utazó az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát, az Utazási Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit legfeljebb az utazási csomag, illetve szolgáltatás megkezdésének napját megelőző 5. napig jogosult olyan harmadik személy részére átruházni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott valamennyi utazási és egyéb feltételeknek. Az utazási csomag részét képező repülőjegyek vagy más közlekedési jegyek engedményezésére, illetve átruházására csak az adott légitársaság, illetve szolgáltató által megadott feltételek szerint és határidőben van lehetőség. Az engedményezésről, átruházásról az Utazó haladéktalanul köteles a KAUI-t tájékoztatni. Az engedményezésről, átruházásról szóló közlést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az azokkal kapcsolatban felmerülő igazolt költségekért az engedményező és az engedményes, az átruházó és a jogszerző egyetemlegesen felel a KAUI felé.

Pontatlan név vagy más adat megadása, illetve névcsere esetén az ezzel kapcsolatos igazolt és ténylegesen felmerült költségeket az Utazó a KAUI-nak köteles megtéríteni a KAUI erre irányuló felhívásától számított 5 (öt) napon belül. Az igazolt és ténylegesen felmerült költségeken felül KAUI ilyen esetben fix 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű adminisztrációs díj felszámítására is jogosult a KAUI által elvégzett adminisztrációs tevékenységek (pl. telefonköltség, utazási szolgáltatókkal történő egyeztetés, szerződésmódosítás) ellenértékeként, amelyet Utazó KAUI erre irányuló felhívásától számított 5 (öt) napon belül köteles megfizetni. Repülős vagy más közlekedési eszköz igénybe vételével történő utazások esetén bármilyen jegy (különösen repülőjegy) módosítás csak az adott szolgáltató (repülőjegy esetében légitársaság) szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges. Az Utazási Szerződés lényeges feltételeinek (pl. szolgáltatás igénybevételének időpontja, szolgáltatás igénybevételének helye, úti cél) Utazó által kezdeményezett módosítása lemondásnak minősül az Utazó részéről, és csak a lemondási feltételekben meghatározott bánatpénz megfizetése esetén jogszerű.

 A RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett szolgáltatások díját, a KAUI szervezési díját, valamint az általános forgalmi adó összegét. A részvételi díj nem tartalmazza a külön igénybe vehető szolgáltatások díját és felárak, továbbá adó, illeték és egyéb kötelező terhek (különös tekintettel a repülőtéri illetékek, vízumok és az üdülőhelyi díjak), különböző belépőjegyek összegét és fakultatív programok árát; ezek megfizetésére Utazó a részvételi díjon felül köteles. KAUI tájékoztatja az Utazókat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra.

A részvételi díj végleges megállapítása az Utazási Szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel, illetve kártérítési vagy kártalanítási kötelezettséggel.

Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj és a kapcsolódó költségek legfeljebb 40 %-ának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a közreműködővel (különösen légitársaság) kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervező KAUI-ra. Az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes összeg (ideértve részvételi díj, adó, illeték és egyéb kötelező terhek) megfizetését a KAUI legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal igényelheti, kivéve, ha a közreműködővel (különösen légitársaság) kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 (harminc) napon belül kerül sor, az Utazó a fentiek szerinti teljes összeget köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a KAUI részére.

Ha az Utazó a részvételi díj, valamint a kapcsolódó kötelező költségek teljes összegét határidőre nem fizeti be, a KAUI az Utazási Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállhat, az Utazó az utazáson nem vehet részt. Az Utazó ez esetben köteles a KAUI összes kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni KAUI erre irányuló felhívása kézhez vételét követő 5 (öt) napon belül.

Az Utazó által fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a KAUI által egyoldalúan nem emelhető, kivéve, amikor díjemelésre a KAUI által egyoldalúan az alábbi bármelyik esetben kerül sor:

 • a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
 • az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 • az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 (három) napon belül írásban tett nyilatkozattal felmondhatja az Utazási Szerződést a befizetett összeg egyidejű teljes visszafizetése mellett. A KAUI díjai 1 EUR = 350 HUF és 1 USD = 320 HUF MNB devizaárfolyamig érvényesek.

KAUI fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (a megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utazó és a KAUI között az akció meghirdetését megelőzően létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak, és a korábban jelentkezett és szerződött Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár, a korábban szerződött Utazók az időközben meghirdetett kedvezményekre nem jogosultak.

AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, LEMONDÁS, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az Utazó az Utazási Szerződést az utazási csomag, illetve utazási szolgáltatás megkezdése előtt bármikor felmondhatja, ezzel a megrendelt utazási szolgáltatást, vagy utazási csomagot lemondhatja. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás a KAUI-hoz megérkezik. Amennyiben az Utazó bármely, a saját érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést (illetve mondja le az utat), köteles KAUI-nak a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) százalékában kifizetett bánatpénzt fizetni a felmondás (útlemondás közlésével egyidejűleg) az alábbiak szerint:

az utazást megelőző

 • 35. napon túli felmondás esetén a teljes összeg (részvételi díj+illetékek, felárak, kötelező költségek) 10 %-a
 • 35-21. nap közötti felmondás esetén a teljes összeg (részvételi díj illetékek, felárak, kötelező költségek) 40 %-a
 • 20-14. nap közötti felmondás esetén a teljes összeg (részvételi díj+illetékek, felárak, kötelező költségek) 60 %-a
 • 13-8. nap közötti felmondás esetén a teljes összeg (részvételi díj+illetékek, felárak, kötelező költségek) 80 %-a
 • 7 napon belüli felmondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) 100 %-a.

Utazó az Utazási Szerződés visszaigazolásával elismeri és elfogadja a fentiek szerinti bánatpénz kikötését, azt indokoltnak tartja, annak mértékét is kifejezetten észszerűnek, méltányosnak és arányosnak tartva, figyelemmel KAUI esetleges, például az utazási szolgáltatás más módon való felhasználásából eredő költségmegtakarítására és bevételére is.

Menetrend szerinti légi vagy más típusú közlekedési járattal, eszközzel bonyolított utazások esetén a lemondás, felmondás esetén az Utazó által fizetendői díj mértéke a fentiektől eltérő lehet, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező (repülő)jegyek (ideértve az illeték összegét is) a kiállítást követően a légitársaságok, vagy más szolgáltatás nyújtó szabályai szerint, az esetek többségében csak 100% -os díj megfizetése mellett törölhetők. A felmondással, lemondással, meg nem jelenéssel érintett ilyen szerződés esetén az Utazó köteles a KAUI teljes kárát megtéríteni.

Ha a KAUI az Utazási Szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani (ideértve járványügyi helyzet kapcsán hatóság vagy kormányzati szerv által hozott utazást korlátozó, illetve kizáró intézkedés okán és különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja), köteles erről az Utazót haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatja az Utazási Szerződést vagy ha elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek írásban módosítják az Utazási Szerződést. Az Utazó a döntéséről köteles a KAUI-ot haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatni. Nem minősül lényeges változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, légitársaság, valamint a közlekedési eszköz típusának változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás, menetrendváltozás, valamint a programok sorrendjének megváltoztatása, felcserélése.

Ha a KAUI nem az Utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést (ideértve egészségügyi - járványügyi - helyzet kapcsán bármely belföldi vagy külföldi hatóság vagy szerv által hozott utazást, az utazással érintett célállomáso(ko)n a tartózkodást korlátozó, illetve kizáró intézkedés okán), az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy ha KAUI a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, KAUI köteles a teljes befizetett díj azonnali visszatérítésére akként, hogy azt 100%-ban a KAUI által szervezett más útra kiállított, egy éves időtartamban (ez a határidő a szerződéskötés dátuma és nem a kiválasztott utazásé) az adott utazás aktuálisan érvényes ára alkalmazása mellett és a szabad helyek függvényében felhasználható átfoglalási-utalvány formájában teljesíti az Utazó részére. Ezen átfoglalási utalvány az egy éves érvényességi időn túl érvényét veszti, nem használható fel és készpénzre nem váltható át. Az átfoglalási utalvány nem névre szóló és szabadon átruházható az egy éves érvényességi időn belül. Ha a KAUI által felkínált helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, azonban azt az Utazó elfogadja, KAUI köteles a díjkülönbözetet az Utazónak 5 (öt) munkanapon belül megtéríteni.

Az Utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az Utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés fentiek szerinti felmondása esetén az Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszatérítésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet. KAUI a visszatérítést akként is jogosult a saját választásától függően teljesíteni, hogy annak összegét 100%-ban a KAUI által szervezett más útra kiállított, egy éves időtartamban (ez a határidő a szerződéskötés dátuma és nem a kiválasztott utazásé) az adott utazás aktuálisan érvényes ára alkalmazása mellett és a szabad helyek függvényében felhasználható átfoglalási-utalvány formájában teljesíti az Utazó részére. Ezen átfoglalási utalvány az egy éves érvényességi időn túl érvényét veszti, nem használható fel és készpénzre nem váltható át. Az átfoglalási utalvány nem névre szóló és szabadon átruházható az egy éves érvényességi időn belül.

KAUI kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

 • az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és KAUI a szerződés felmondásáról az alábbiakban meghatározott határidőn belül értesíti az Utazót:
  • húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
  • hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
  • 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.

KAUI-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról. KAUI-nak az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 (tizennégy) napon belül kell teljesítenie. KAUI a visszatérítést akként is jogosult a saját választásától függően teljesíteni, hogy annak összegét 100%-ban a KAUI által szervezett más útra kiállított, egy éves időtartamban (ez a határidő a szerződéskötés dátuma és nem a kiválasztott utazásé) az adott utazás aktuálisan érvényes ára alkalmazása mellett és a szabad helyek függvényében felhasználható átfoglalási-utalvány formájában teljesíti az Utazó részére. Ezen átfoglalási utalvány az egy éves érvényességi időn túl érvényét veszti, nem használható fel és készpénzre nem váltható át. Az átfoglalási utalvány nem névre szóló és szabadon átruházható az egy éves érvényességi időn belül.

Utazó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fentiekben kifejezetten nem szabályozott olyan esetekben is, amikor KAUI az Utazó által már befizetett díj (díjelőleg) visszafizetésére köteles, KAUI a visszatérítést akként is jogosult a saját választásától függően teljesíteni, hogy annak összegét 100%-ban a KAUI által szervezett más útra kiállított, egy éves időtartamban (ez a határidő a szerződéskötés dátuma és nem a kiválasztott utazásé) az adott utazás aktuálisan érvényes ára alkalmazása mellett és a szabad helyek függvényében felhasználható átfoglalási-utalvány formájában teljesíti az Utazó részére. Ezen átfoglalási utalvány az egy éves érvényességi időn túl érvényét veszti, nem használható fel és készpénzre nem váltható át. Az átfoglalási utalvány nem névre szóló és szabadon átruházható az egy éves érvényességi időn belül.

 HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS, PANASZ

Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért KAUI felel, valamint köteles az Utazóval együttműködni és segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az az utazás során nehéz helyzetbe kerül. Ha a KAUI a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. KAUI nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. KAUI felel az Utazási Szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, a szerződésszegés az Utazónak róható fel, vagy olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező KAUI ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve az elháríthatatlan volt, vagy a szerződésszegés elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Ha az utazás megkezdését követően a KAUI az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra nem hárítható át. Ha KAUI ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, KAUI - amennyiben az Utazó erre igényt tart - köteles gondoskodni az Utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni haladéktalanul, de legkésőbb az Utazó fenti nyilatkozata kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül.

Az Utazó az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a KAUI helyi képviselőjével vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A helyi képviselő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről. A helyi képviselő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv KAUI helyi képviselője általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások KAUI általi elismerését. Helyi képviselő hiányában, vagy ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó köteles KAUI-t haladéktalanul tájékoztatni. KAUI ügyeleti telefonszáma: +36-209578900. A késedelmes közlésből eredő minden kárért az Utazó a felelős. Ha az Utazó kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően az KAUI-nál írásban teheti meg. Amennyiben az Utazó rendelkezésére áll, úgy a bejelentéshez csatolni kell a helyszínen felvett jegyzőkönyvet és egyéb, az Utazó igényét alátámasztó dokumentumot. A KAUI a 15 napon belül benyújtott panaszlevelekre 30 (harminc) napon belül válaszol. KAUI nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett fakultatív, nem a KAUI szervezésében lebonyolított programok hibás teljesítéséért.

KAUI az Utazási Szerződés megszegéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza, ide nem értve a KAUI által szándékosan okozott, továbbá a személyi sérüléssel járó károkat, az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelőssége esetét. KAUI a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A KAUI tájékoztatja az Utazót, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utazó és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása a KAUI közreműködésével történik. Az KAUI felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül felelős.

 VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • 18 év alatti kiskorú utazási szolgáltatást csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet igénybe.
 • Közlekedési eszközön, illetve szálláshelyen hagyott tárgyakért KAUI felelősséget nem vállal. A légitársaság, illetve a fuvarozó felelős a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása esetén keletkező károkért, amennyiben a kárt okozó esemény a légifuvarozás vagy a szállítás (pl.: autóbuszút) során következett be. A káresetet az Utazónak kell jelenteni a közlekedési társaság, illetve az adott szolgáltató felé.
 • Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai, időjárási, közlekedési vagy más rendkívüli okok miatt (műszaki meghibásodás, rossz útviszonyok, határzár, stb.) jelentős késés következik be, ezekért KAUI-t semmilyen felelősség nem terheli. KAUI kötelessége lehetőségeihez mérten intézkedni a hiba elhárításáról. KAUI az útvonal változtatásának jogát fenntartja.
 • A KAUI az Utazási Szerződéssel érintett bármely szolgáltatás nyújtása megkezdésekor vagy azt követően bármikor azonnali hatállyal kizárhatja az adott szolgáltatás igénybe vételéből az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben zavarja vagy veszélyezteti az adott szolgáltatás teljesítését vagy az Utazó olyan állapotban jelenik meg, amely nem teszi lehetővé az adott szolgáltatás igénybevételét (pl. ittas vagy bódult állapot) vagy Utazó szóbeli figyelmeztetés ellenére sem tartja be szándékosan az utazási szolgáltatással összefüggésben kapott utasításokat. KAUI-t ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti, az Utazó pedig KAUI-val szemben semmilyen igény, illetve követelés érvényesítésére nem jogosult.
 • Amennyiben az Utazó az Utazási Szerződés szerinti vagy azzal összefüggő bármely indulási időpontot nem a KAUI érdekkörébe eső okból elmulasztja, az ezzel összefüggő költségeket Utazó viseli (pl. az oda- és hazautazásáról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia), az Utazó KAUI-val szemben semmilyen igény, illetve követelés érvényesítésére nem jogosult.
 • Az Utazási Szerződés elfogadásával az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán KAUI-nak átadott személyes adatait KAUI tárolja, kezelje. KAUI, mint adatkezelő tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó megadott saját és Utazótársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek KAUI ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, továbbá számviteli, könyvelési, adózási, számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói,közreműködői, megbízottai, adatfeldolgozói és szükség esetén biztosítója részére. KAUI tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba is továbbítja, illetve személyes adatoknak egyéb harmadik személy részére történő kiadására lehet köteles élet- és egészségvédelmet érintő helyzetben, illetve élet-és egészségvédelmet szabályozó előírásnak való megfelelés érdekében. Az érintett természetes személy jogairól információk a KAUI honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el: http://kanyon.hu/adatvedelmi-tajekoztato
 • Az Utazó tudomással bír arról, hogy az Utazási Szerződéssel érintett szolgáltatás teljesítése során KAUI saját döntésétől függően bármikor fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utazó az Utazási Szerződés visszaigazolásával kifejezetten és feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy KAUI által az Utazási Szerződéssel érintett szolgáltatás teljesítése során készített, az Utazót esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket KAUI a Honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
 • Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum), egészségügyi igazolások és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utazó feladata a saját költségén. Az Utazó vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi és más jogszabályi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok, egészségügyi igazolások hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utazó semmilyen igényt nem támaszthat KAUI-val szemben, illetve a KAUI ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.
 • A részvételi díj baleset-, betegség és poggyászbiztosítást (BBP) nem tartalmaz. KAUI javasolja külön térítés ellenében baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) megkötését. BBP biztosítás megkötésére a biztosítók által meghatározott feltételek szerint van lehetőség az utazás megkezdése előtt. A BBP hiányából, illetve a károsodást nem vagy csak részben fedező károk tekintetében a felelősségét KAUI teljes körűen kizárja.
 • Az Utazó tudomásul veszi, hogy a KAUI által szervezett extrém sport programokra kötelező az extrém sportokra is érvényes biztosítás megkötése, és a biztosítás megkötése az Utazó feladata és felelőssége a saját költségén.
 • Az Utazó tudomásul veszi, hogy extrém sport program lefoglalása esetén a program előtt minden résztvevőnek kötelező aláírni egy balesetvédelmi jegyzőkönyvet. Az Utazó vállalja, hogy a balesetvédelmi jegyzőkönyv szövegét az általa szervezett (befizetett) résztvevőkkel ismerteti.

A vadvízi evezésre vonatkozó balesetvédelmi jegyzőkönyv szövege:

 • Alulírott tudomással bírok arról, hogy a Kanyon Aktív Kft. vadvízi evezés programja fokozott veszéllyel járó extrémsportnak minősül.
 • Alulírott feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Kanyon Aktív Kft. vadvízi evezés programja megkezdése előtt balesetvédelmi és hajózási/ezevéstechnikai oktatásban részesültem, annak során különösen a kötelezően alkalmazandó szabályokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a túraeszközöket és védőfelszerelést, ideértve az egyéni védőfelszerelést, és azok használatát megismertem, az oktatás során elhangzottakat teljes mértékben megértettem, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, és vállalom azok betartását. Vállalom, hogy a túravezetők utasításait figyelemmel kísérem és betartom. A túrán saját felelősségemre veszek részt és vállalom, hogy annak során az általában elvárható gondosság szerint járok el. Kijelentem, hogy nem állok alkohol, illetve egyéb, a figyelmet, koncentrációt, és fizikai teljesítményt befolyásoló szer, különösen kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt. A túrán való részvételt, illetve a vadvízi evezést kizáró egészségkárosodásom, illetve betegségem nincs, nem volt, és jelenleg sem állok ilyen jellegű orvosi kezelés alatt. Biztos úszástudással rendelkezem. Vállalom, hogy a túra során, annak teljes időtartama alatt használom egyéni védőfelszerelésem és a túravezetőt haladéktalanul tájékoztatom minden, a túra során bekövetkezett sérülésről, balesetről. Tudomásul veszem, hogy az előzőekben leírtak megszegése, továbbá bármely lényeges, a túrán való részvételt akadályozó körülmény, információ elhallgatása esetén a túravezető a túrából a tudomásszerzést követően azonnal kizárhat. A túravezető kizárhat a programon való részvételből abban az esetben is, ha viselkedésemmel másokra és/vagy önmagamra veszélyt jelentek. Kártérítésre, kártalanításra és más hasonló díjra, költségre a fenti esetekben nem vagyok jogosult. Elfogadom, hogy bár a biztonság a túrán elsődleges fontosságú, létezik kockázat fizikai sérülésre, személyi, illetve anyagi kár bekövetkezésére.
 • Rendelkezem vadvízi evezésre érvényes baleset biztosítással.
 • Tudomásul veszem, hogy Magyarországon az Egészségbiztosítási Alap vagy más állami intézmény az extrém sportolás közben bekövetkezett egészségkárosodások kezelésének költségeit, valamint az esetlegesen szükségessé váló ellátásokat nem finanszírozza.
 • Az Utazó az Utazási Szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy KAUI részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai, illetve elektronikus úton.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az Utazó a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését a KAUI-nál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A KAUI panaszügyintézésének helyszíne a KAUI székhelye: 1025 Budapest Szépvölgyi út 52. Az esetleges panasz elektronikus úton is benyújtható a kanyon@kanyon.hu e-mail címen.